SC Software vahvistaa järjestösektorin asiantuntijuuttaan

SC Softwarella on aloittanut kaksi ammattiliittomaailmassa pitkään työskennellyttä asiantuntijaa. Projektipäällikkö Mari Torkko ja järjestelmäasiantuntija Kirsi Hintsanen tuovat ammattiliittopuolen näkemystä ja osaamista SC Softwaren järjestösektorin tuoteperheen kehitykseen sekä projektien ja asiakkuuksien hoitoon. Ammattiliitoissa panostetaan tällä hetkellä sisäisten prosessien digitalisointiin ja automatisointiin, sekä sähköisten palvelujen tuottamiseen liiton jäsenille ja luottamushenkilöille.

”Olen tehnyt asiakkaana yhteistyötä SC Softwaren kanssa vuodesta 2014 saakka ja itseasiassa koko urapolkuni kehitys kohti ohjelmistokehitystä on saanut alkunsa juuri SC:n projekteissa. Yhteistyötä on ollut mukavaa tehdä ja siksi oli helppo ajatella, että samojen ihmisten kanssa olisi varmasti mukavaa olla myös työkaveri. Työskentelin liittopuolella järjestelmävastaavana ja IT-asiantuntijana. Nyt SC:n projektipäällikkönä toimenkuvaani kuuluu mm. koordinointia ja suunnittelua, laadun varmistamista, vaatimusmäärittelyä sekä ongelmanratkaisua.”

Mari Torkko, Project Manager

”Loikkasin ammattiliittomaailmasta tänne SC Softwaren jatkuviin palveluihin uusien haasteiden perässä. Työtehtäväni jakautuvat hyvin monipuolisesti jatkuvien palveluiden tuoteomistajuudesta määrittelyn, suunnittelun, testauksen ja ongelmatilanteiden ratkomisten kautta projektien vastaaviin tehtäviin. Minulla on yli 15 vuoden työkokemus ammattiliiton jäsentietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä projektien vetämisestä. Puhun siis sujuvasti liittoa. Aina on silti kiva oppia myös jotain uutta!”

– Kirsi Hintsanen, Systems Specialist

Liitot ja järjestöt kehittävät yhteistyössä digitaalisia ratkaisuja toimintansa tarpeisiin

Liittojen ja järjestöjen kehitysyhteistyöryhmän kokous herätti vilkasta keskustelua liittotoimialan digitaalisesta kehityksestä. Tapaamiseen osallistui kuusi Suomen suurimpiin ammattiliittoihin kuuluvaa liittoa.

Liittojen järjestelmäuudistukset edellyttävät hyvää suunnittelua

Teollisuusliiton tietohallintopäällikkö Ari Pöyry esitteli tapaamisessa tiekarttaa, jonka mukaan Teollisuusliitto ja SoulCore ovat lähteneet toteuttamaan Teollisuusliiton ydinjärjestelmien uudistushanketta. Laajan hankkeen onnistumisen edellytyksinä nähtiin selkeä, mutta joustava suunnittelu, jonka pohjalta myös liiton johdon on helpompi tukea hankkeen etenemistä.

Kokeilukulttuuri ja pala kerralaan eteneminen ratkaisuina junnaaviin aloituksiin

Liittojen on usein vaikeaa saada uudistusprojekteja aluilleen. Jarruina nähtiin mm. ”kaikki kerralla” -ajattelu ja kokeilukulttuurin puuttuminen. Ratkaisuna esitettiin uudistusten vaiheistusta – kaikkea ei tarvitse lähteä tekemään kerralla, vaan liikkeelle voidaan lähteä pienestäkin kokonaisuudesta. Tärkeintä on priorisointi: mitä palveluita käyttäjät oikeasti tarvitsevat ja mitkä niistä ovat liiton toiminnan kannalta kriittisimmät.

Toisaalta keskustelussa peräänkuulutettiin myös rohkeutta kokeiluihin. Ei ole oikeita tai vääriä tapoja toimia, vaan yrityksen ja erehdyksen kautta löytyvät ne omalle organisaatiolle toimivat ratkaisut. Esimerkiksi chat-bottia voi kokeilla osana asiakaspalvelua ja seurata siitä saatuja hyötyjä. Mikäli odotukset eivät täyty, idean voi myös rohkeasti hylätä.

Liitoilla loistavat edellytykset tekoälyn hyödyntämiseen

Analytiikka-asiantuntija Tomi Nieminen esitteli tekoälyn mahdollisuuksia liittojen toiminnassa. Liittojen ydinjärjestelmät tuottavat valtavan määrän dataa, jota tällä hetkellä hyödynnetään esim. tilastoinnissa. Ongelmana on, että tilastojen paljastamaa tietoa pääsee hyödyntämään vasta jälkikäteen. Sen sijaan tekoälyn avulla päästään syiden analysointiin, ennusteiden tekoon ja jopa toimintaehdotusten tekemiseen datan pohjalta. Näin ollen se mahdollistaa ennakoivan toiminnan johtamisen.

Vaikka tekoälyn hyödyntäminen kuulostaa edelleen futuristiselta, monilla liitoilla on jo hyvät edellytykset sen valjastamiseen. Tarvitaan vain rajattu ongelman asettelu ja paljon rakenteista dataa, jonka pohjalta algoritmi oppii (tai opetetaan) ratkaisemaan valittua ongelmaa. Tekoälyn käyttöönotto ei ole iso homma, kunhan perusteet sille on kunnossa.

Liittojen ja järjestöjen kehitysyhteistyöryhmä

Kehitysyhteistyön tavoitteina ovat uusien ideoiden synnyttäminen, tiedon ja hyvien käytänteiden jakaminen, verkostoituminen sekä liittotoimialan tarpeita palveleva kehitystoiminta. Kokouksia ja webinaareja järjestetään pitkin vuotta, ja sisällöiksi valitaan työryhmän ehdottamia aiheita ja puheenvuoroja. Mikäli olet liiton, järjestön tai yhdistyksen edustaja ja kiinnostunut osallistumaan kehitysyhteistyöryhmän verkostoon, ilmoittaudu tällä lomakkeella.Tiina Vestman

Vice President, Sales tiina.vestman@scsoftware.fi +358 50 561 4453

Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Avaimet liiton aitoon sähköiseen jäsenpalveluun

Tuomo Peltola

Vanhempi konsultti, SC Software


Ammattiliitto- ja järjestökentästä on muodostunut meille yrityksenä vuosien saatossa tärkeä asiakassegmentti, jonne olemme toimittaneet useita liiton toiminnan keskeisimpiä järjestelmiä. Liitto- ja järjestökenttä muodostaa mielenkiintoisen oman alueensa, jolla on selkeitä toimialakohtaisia erityispiirteitä. Itse olen tehnyt useille ammattiliitoille ICT-palvelukehitystiekartoituksia ja osallistunut monien liittojen ydinjärjestelmien suunnitteluun sekä toteuttamiseen.

Jäsen on nykyään valistunut digitaalisten palvelujen kuluttaja

Liittojen ja järjestöjen strategialinjauksia lukiessa huomaa poikkeuksetta tahtotilan luoda uusia jäsenpalvelumalleja sekä parantaa jäsen- ja sidosryhmäpalvelua sähköistämällä palveluja. Taustalla on monia tekijöitä, kuten tarve kehityksessä mukana pysymiseen vastaten jäsenkentän palveluodotuksiin, toiminnan tehostamisvaatimukset sekä halu liittoimagon parantamiseen.

Liittojen asiakkaat eli jäsenet ovat toimi- tai sopimusalasta riippumatta kasvavassa määrin valistuneempia digitaalisten palvelujen kuluttajia. Jäsenet odottavat liitolta modernia yhden luukun sähköistä palvelua. Tämä ei voi toteutua mikäli liitto ajattelee itseään erillisinä jäsenpalveluja tuottavina siiloina, joissa vasen käsi toimii toisesta tietämättä tai siitä edes välittämättä. Ajattelun keskiössä on oltava jäsen, jolle palveluketju näkyy katkeamattomana, siten että hänen palvelu- ja asiointihistoriansa toimivat palvelun taustainformaationa.

Avaimina sähköiset palveluprosessit ja niitä tukevat yhteensopivat järjestelmät

Aidosti sähköiseen jäsenpalveluun ei voi rynnätä suin päin. “Aidolla” sähköisellä palvelulla tarkoitan tässä jäsenen kannalta katkeamattomia sekä vuorovaikutteisia sähköisiä palveluketjuja, jossa jäsen voi hoitaa koko asiointiprosessinsa digitaalisissa palvelukanavissa ja nähdä oman asiointihistoriansa tietoturvallisesti kirjautuneena – eikä vain aloittaa palveluprosessia sähköisellä lomakkeella.

Ulospäin jäsenelle ja liiton sidosryhmille näkyvä sähköinen palvelurajapinta on vain jäävuoren huippu. Siirtyminen aitoon sähköiseen palveluun tapahtuu pienin askelin; aloittaen palveluprosessien ja niitä tukevien taustajärjestelmien kehittämisestä ja uudelleen suunnittelusta. Edellytyksenä on taustajärjestelmien joustavuus ja niiden keskinäinen yhteensopivuus, mikä mahdollistaa jäsenen tietojen yhteismitallisen käsittelyn ja sujuvat asianhallintaprosessit. Konkreettisena hyötynä on esimerkiksi kyvykkyys koostaa palvelutilanteessa jäsenestä tilannekuvanäkymä, jossa jäsenen perustietojen lisäksi on näkyvissä hänen yhteydenotto-, viestintä- ja asiointihistoriansa sekä ajantasainen jäsenmaksutilanne – kaikki tuotuina eri taustajärjestelmistä.

Hallittu ja asteittainen jäsenpalvelujen digitalisointi

Kyse on siis monen osa-alueen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, mikä vaatii huolellista suunnittelua sekä vaiheittaista ja kärsivällistä kehittämistä – ja ennen kaikkea odotusten hallintaa. Palveluja voidaan sähköistää vaiheittain sen mukaan mikä on palvelutuotannon valmius ja tietotekninen kyvykkyys. Jäsenen kannalta kaiken ei todellakaan tarvitse olla valmista kerralla. On aivan luonnollista tuoda jäsenelle hallitusti koko ajan uusia palveluja, jolloin voidaan oppia aiemmista kokemuksista asiakaskuulemisen perusteella.

Olen nähnyt liittokentässä tapahtuvan muutoksen, jossa liitot pikkuhiljaa ottavat paikkansa moderneina toimijoina ja palvelutuottajina tuoden uudenlaisia sähköisiä palveluja jäsenilleen ja sidosryhmilleen. Vaiheittainen kehittäminen ja joustavat taustajärjestelmät mahdollistavat hallitun palvelujen digitalisoinnin mikä auttaa liittoja hyödyntämään ja jakamaan entistä paremmin osaamistaan työmarkkina-alan erityisosaajina ja asiantuntijoina.

Tutustu järjestösektorin tuotteisiinTiina Vestman

Vice President, Sales tiina.vestman@scsoftware.fi +358 50 561 4453

Ota yhteyttä tai varaa esittely!